متولدین آذر

فال 20 آبان

 متولدین آذر: حساسیت شدید بی فایده است و کمکی به حل مشکلات فیمابین نمیکند. ابرهای سیاه گذرا در آسمان زندگی تان آشکار شده که شما با تیزبینی میتوانید به رفع تمامی آنها اقدام کنید. به یک مسافرت دعوت میشوید که اثرات آن به زودی نمایان خواهد شد و شما به عنوان یک انسان فعال، نقش آفرین کارهای عظیم میشوید.

پيام هاي ديگران ()     دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧ - سونیا