متولدین آذر

تولدت مبارک سونیا جون

خبر، خبر، یه خبر مهم

امشب شب تولد سونیا جونه، بله سونیا خانم روز ١٨ آذرماه سال یکهزارو سیصدو خورده ای ساکت پا در این دنیای خاکی نهادند

سونیا جان تولدت مبارک

تولدت مبارک خانمی


تولدت مبارک

تولدت مبارک خانمی

تولدت مبارک

 

 

پيام هاي ديگران ()     یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧ - سینا