متولدین آذر

متشکرم که پاره ای از وجود من شده ای

متشکرم که پاره ای از وجود من شده ای

 

 

آدمها برای یک مقصود،یک دوره خاص یا برای همیشه پا به زندگی شما می گذارند

وقتی بدانید که کدامیک هستند،خواهید دانست که برای آن فرد چه باید بکنید

وقتی شخصی به خاطر مقصودی به زندگی شما می آید،معمولاٌ برای آن است که

نیازی را که بیان داشته اید برآورده سازد.

 

 

آنها آمده اند که به شما برای حل مشکلی کمک کنند، راهنما و حامی شما باشند و یا

به لحاظ جسمی،احساسی و معنوی یاریتان رسانند.

آنها فرستادگان خدا به نظر می رسند و واقعاٌ هم هستند.

 

 

بنابراین آنها به دلیل نیازی که داشته اید نزد شما هستند.

 

 

سپس بدون اینکه گناهی از شما سر زده باشد و در زمانی که فکرش را نمی کنید این

شخص به شما چیزی خواهد گفت یا کاری خواهد کرد که رابطه به پایان برسد.گاهی

آنها میمیرند،گاهی می روند......

 

 

گاهی به گونه ای غیر معقول عمل می کنند و مجبورتان می کنند جبهه گیری کنید.

 

آنچه باید دریابیم این است که نیاز ما بر آورده شده و به آرزویمان رسیده ایم.

کار ایشان پایان یافته است.

 

دعایی که به سوی آسمان روانه کرده بودید پاسخ داده شده و اینک موقع حرکت است.

 

بعضی افراد برای یک دوره خاص به زندگی شما می آیند چرا که نوبت شماست که

مشارکت کنید،رشد کنید و یاد بگیرید.

آنها آرامش به شما هدیه می کنند و شما را می خنذانند.

ممکن است چیزهایی یادتان دهند که پیش از آن هرگز انجام نداده اید.

معمولاٌ شادی باور نکردنی به شما می بخشند،باورش کنید این واقعی است.اما فقط برای

یک فصل و دوره خاص.

 

روابط همیشگی به شما درس هایی برای تمام زندگی می دهند.

چیزهایی که براساس آن باید بنیان احساسی محکمی بسازید،کار شما پذیرش درس است

به او عشق بورزید و آنچه را یاد گرفته اید در سایر روابطتان و مراحل زندگی تان به کار

گیرید.

 

به این دلیل است که می گویند عشق کور است اما دوستی دارای بینش است.

 

متشکرم که پاره ای از زندگی من شده ای

 قلبقلبقلبقلبقلبقلب

چه برای انجام یک مقصود یا یک دوره یا برای همیشه

 

پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ - سینا