متولدین آذر

تفکرات...

 

تفکرات... 

 

”من با زمان قرار همزیستی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتباً مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم، بالاخره که روزی بهم خواهیم رسید“ (ماریو لاگو)

“I made an agreement of peaceful coexistence with time: neither he pursues me, nor I run from him, One day we will find each other". (Mario Lago)

 

”هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید، زیرا این راه تنها به همان جائی می رسد که دیگران رسیده اند. (گراهام بل)

“Never walk on the traveled path, because it only leads you where the others have been."  (Graham Bell)

 

”در عشق همیشه قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه قطره ای عقل“ (فردریک نیچه)

“Always there is a drop of madness in love, yet always there is a drop of reason in madness”  (F. Nietzsche)

 

” گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند،

بر آن ها که می هراسند بسیار تند،

بر آن ها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،

و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

اما، برآن ها که عشق می ورزند، زمان را آغاز و پایانی نیست.“     (ویلیام شکسپیر)

“Time is very slow for those who wait,

Very fast for those who are scared,

Very long for those who lament,

Very short for those who celebrate.

But, for those who love, Time is eternity"   (William Shakespeare)

 

تفکرات... 

 

” بسیاری مردم شادی های کوچک را به امید خوشبختی بزرگ از دست می دهند.“      (پرلس. باک)

“Many people lose the small joys, in hope for the big happiness.”   (Pearl S. Buck)

 

” درک زندگی تنها با نگاه به گذشته میسر است، اما زندگی کردن، تنها با نگاه به آینده.“   (سورن کیرکگارد)

“Life can be understood only looking behind, But can be lived only looking ahead." (Soren Kierkegaard)

 

” وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد. “ (برتراند راسل)

“Why repeat the old errors, if there are so many new errors to commit" (Bertrand Russell)

 

” اگر می توانستم به جوانی بازگردم، بازهم تمام همان اشتباهات را می کردم، اما قدری زودتر“ (تالولا بنکهد)

“If I could return to youth, I would commit all those errors again, but a bit earlier” (Tallulah Bankhead)

 

” هیچ چیزی نمی توان به کسی یادداد، اما می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را در درون خود بیابد.“ (گالیلئو گالیله)

“Nothing can be taught to a man; but it’s possible to help him find the answer within himself." (Galileo Galilee)

 

” کسانی هستند که با ما صحبت می کنند و ما به آنها گوش نمی دهیم؛ کسانی هستند که ما را آزار می دهند و جراحت ماندگاری باقی نمی گذارند، اما کسانی هم هستند که تنها سرراه زندگی ما قرار می گیرند و مهر و نشان شان را برای همیشه بر ما می گذارند.“  (سیسیلیا میرلز)

"There are people who speak to us and we do not listen to them; there are people who hurt us and they don’t leave a scar, but there are people who simply appear in our life and they mark us forever.” (Cecilia Meireles)

 

” فلسفه حقیقی آن است که دیدن دنیا را دوباره بیاموزیم.“   (مرلاو – پونتی)

“The true philosophy is to learn again To see the world”. (Merleau-Ponty)

 

” عشق بهترین نغمه در موسیقی زندگی است. انسان بدون عشق، هرگز با  همسرائی باشکوهِ بشریت همنوا نخواهد شد. ( روک شنایدر)

“Love is the best music in the score of life. Without it, one would forever be out of tune in the immense choir of humanity." (Roque Schneider)

 

” وقتی کمتر سزاوارم بمن مهر بورز، آخر آن زمان نیازمند ترم“ (ضرب المثل چینی)

“Love me when I less deserves it, because it’s then when I need it most" (Chinese Proverb)

 

 تفکرات...

 

روز بر شما خوش

Have a nice day

 

 

پيام هاي ديگران ()     شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ - سینا